اعلام برنامه ششمین هم‏ اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و مالی دانشگاه‌ها
10 اسفند 1394
اعلام برنامه ششمین هم‏ اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و مالی دانشگاه‌ها

برنامه ششمین هم‏ اندیشی

دانشجویان دکتری حسابداری و مالی دانشگاه‌ها

12/12/94

 

عناوین

سخنران/ارائه دهنده

اعضای هیات رئیسه

زمان

پذیرش

 

 

8

قرائت قرآن کریم

 

 

8:30 الی 8:40

سرودجمهوری‌اسلامی/ سرود دانشگاه

 

 

8:40 الی8:50

گزارش دبیر هیات علمی هم اندیشی

دکتر جعفر باباجانی

 

8:50 الی 9:05

سخنرانی رئیس دانشکده

دکتر لعیا الفت

 

9:05 الی 9:15

رویکردهای چهارگانه نظریه داده بنیان

دکتر وجه ا... قربانی زاده/دانشیارگروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

دکترعلی رحمانی، دکتر جعفرباباجانی، دکتر بیتا مشایخی، دکتر احمد بدری

9:15 الی 9:45

پرسش و پاسخ

 

 

9:45 الی 10:10

آسیب شناسی تحقیقات دکتری حسابداری

دکتر علی ثقفی/ رئیس هم اندیشی

دکتر علی رحمانی، دکتر کاوه مهرانی، دکتر فرخ‏برزیده، دکتر قاسم بولو

10:10 الی 10:30

پذیرائی

 

 

10:30 الی 11

واکاوی و نقد روش‎شناسی‏پژوهش‏های تجربی مالی و حسابداری درایران(شواهدتجربی)

دکتراحمدبدری /دانشیار گروه مالی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی ثقفی، دکتر شهناز مشایخ، دکتر قائمی، دکتر سپاسی،دکتر بزرگ اصل

11 الی 11:25

پرسش و  پاسخ

11:25 الی 11:45

کاربرد نظریه‏داده‏بنیان

درتحقیقات حسابداری و مالی

دکترکاوه مهرانی/دانشیار دانشگاه تهران

دکتراحمدبدری،دکتردیانتی،دکتر باباجانی، دکتر قربانی‏زاده

11:45 الی 12:05

تدوین مدل بلوغ حسابرسی داخلی

خانم یزدانیان/ دانشجوی دکتری دانشگاه‏تهران

دکتربیتا مشایخی(استادراهنما) دکتر ثقفی، دکتر کاوه مهرانی، دکتر حساس یگانه

12:20 الی 12:40

پرسش و  پاسخ

12:40 الی 13

نماز و ناهار

 

 

13 الی 14

مهندسی حسابداری در محدودیت و بحران مالی

آقای مظفر جمالیان پور/دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی ثقفی(استاد راهنما)دکتر علی رحمانی، دکتر اسدی، دکتر قائمی

14 الی 14:20

پرسش و پاسخ

12:20 الی14:40

کمیته حسابرسی:

شناسایی‌چالش‌ها و بررسی آثار

آقای علوی/دانشجوی دکتری دانشگاه بین‏المللی امام خمینی

دکترقائمی(استاد راهنما) دکتر حساس یگانه، دکتربولو، دکتر برزیده

14:40 الی 15

پرسش و پاسخ

15 الی 15:20

تبیین مدل برای ساختار سرمایه شرکت‌ها

خانم منیره رامشه/ دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

دکتر سلیمانی(استاد راهنما) دکتر قائمی، دکتر شعری، دکتر سلیمی

15:20 الی 15:40

پرسش و پاسخ

15:40 الی 16

جمع بندی نکات کلیدی هم اندیشی

دکتر علی رحمانی

 

16 الی 16:20

پذیرائی

 

 

16:20 الی 17

login