تاریخ شروع نشست
1394-12-12
تاریخ پایان نشست
1394-12-12

فهرست برنامه هم اندیشی

6th Iranian Doctoral Colloquium

in Accounting and Finance

 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

برگزار کنندگان

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علامه طباطبائیدانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حمایت کنندگان

login