اهداف هم اندیشی

  • تبیین جایگاه تحقیقات کیفی در حسابداری
  • فراهم کردن امکان تعامل شرکت‌کنندگان با اساتید صاحب نظر در حوزه تحقیقات کیفی
  • ارائه پیشنهادهایی به دانشجویان دکتری حسابداری و مالی برای ارتقاء سطح کیفی رساله ها، ایده‌های تحقیق و انتشار مقاله در مجلات علمی و پژوهشی
  • تشکیل یک کمیته علمی از اساتید صاحب نظر برای جمع‌بندی چالش‌های موجود در روش‌شناسی تحقیقات کیفی در دانشگاه­های ایران و ارائه پیشنهادی مدون به دانشگاه­ها و مجلات علمی پژوهشی در راستای ارتقاء کیفی تحقیقات دانشگاهی